Zoon van David

Zoon van David
Terwijl Salomo een tempel voor de Naam van God bouwde,
was hij er zich terdege van bewust dat JHWH Zijn
residentie in de hemelen heeft, ‘Gij dan in de hemel, de
vaste plaats uwer woning.’ (1Kon.8:39a) Zoals de
Tabernakel dat door Mozes was geweest, werd er nu door
Salomo een huis voor de Naam van God gebouwd, om
JHWH te aanbidden. Met de bouw van de Tempel
verschafte Salomo de Allerhoogste een plaats waar Hij te
midden van Zijn volk kon zijn. In de Tempel kon het volk
zich in hun gebeden tot God wenden, zodat Hij in hun
noden zou voorzien. Salomo sprak tot God: ‘welke plaag en
welke ziekte ook; welk gebed, welke smeking ook, die enig
mens van uw gehele volk Israël doen zal, omdat ieder van
hen de plaag van zijn eigen hart kent,…vergeef, grijp in, en
vergeld ieder naar al zijn wegen, daar Gij zijn hart kent’.
(8:38,39)
Net als de Tabernakel werd ook dit heiligdom met de
heerlijkheid van JHWH gevuld. (8:11) De belofte die God
aan David had gedaan, deed Hij ook aan Salomo gestand.
Indien Salomo in de inzettingen Gods zou blijven wandelen
en Zijn geboden in acht neemt, zou JHWH net als bij David
temidden van Zijn volk verblijven en het niet verlaten. Net
als zijn vader David, geloofde ook Salomo in het Woord
van JHWH en hij getuigt: ‘er is in de hemel boven en op de
aarde beneden geen God als Gij, die vasthoudt aan het
verbond en de goedertierenheid jegens uw knechten welke
met hun gehele hart voor uw aangezicht wandelen’.
De Tempel van koning Salomo was met haar bijgebouwen,
vertrekken en schatkamers een zeer indrukwekkend en
schitterend bouwwerk geworden, een pracht voor het oog.
Toen de koningin van Seba koning Salomo bezocht, sprak
zij: ‘gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen,
die ik vernomen had. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig
deze dienaren van u, die gedurig in uw dienst staan, die uw
wijsheid horen! Geprezen zij de HERE, uw God, die zulk
een welgevallen aan u had, dat Hij u op de troon van Israël
geplaatst heeft!’ (10:8,9) In zijn wijsheid had Salomo de
imposante stenen Tempel gerealiseerd volgens het oude
ontwerp van de Tabernakel, dus met een voorhof, een
hoofdzaal met voorhangsel en daarachter een achterzaal;
het heilige der heiligen. Ooit was de Tabernakel door
Mozes gebouwd, overeenkomstig het hemelse model dat
JHWH hem had getoond. (Ex.25:9)

Dit geeft aan dat wij zowel de betekenis van de Tabernakel
als die van de enorme Tempel van koning Salomo, moeten
transponeren naar de hemelse werkelijkheid. Zij waren
beiden in al hun luister slechts een afspiegeling van Gods
Heiligdom in het Koninkrijk der hemelen. (Hebr.9:24)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *