Zaterdagavond en de nacht van zaterdag op zondag

(Dag 3: zaterdagavond en de nacht van zaterdag op zondag)
Dan de nacht van zaterdag op zondag, de dag waarop de
Heer Jezus opnieuw lichamelijk verschijnt. Zijn opstanding
uit de dood en Zijn terugkeer uit het dodenrijk zijn daarmee
voltooid. Jezus heeft door zo de hemelen door te gaan ook
hen, die ten tijde van het Oude Testament de hoop op
Jahweh’s redding hadden vastgehouden, van het dodenrijk
gered. Hij is daarmee niet alleen voor ons maar ook voor
hen de grond van hun opstanding geworden. Voor alle
zekerheid hadden de Joden het graf waarin het lichaam van
Jezus was gelegd van buitenaf met een rotsblok verzegeld.
Volgens de Joodse Sadduceeën gold dood is dood, maar bij
Jezus wist je het maar nooit. Zou ook dit woord van Hem,
dat Hij de opstanding is, blijken waar te zijn? Immers zelfs
de Romeinse hoofdman en zij die bij hem waren om Jezus
te bewaken, waren door Zijn sterven tot de conclusie
gekomen dat dit mens waarlijk een Zoon van God was.
(Matt.28:54)
Doordat Jezus de pijn des doods heeft doorstaan en toen als
‘mens Gods’ het dodenrijk is doorgegaan, is er uit Hem
leven voortgekomen dat voortaan immuun is voor sterven
of dood. De apostel schreef ‘Want wij weten dat Christus,
eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft: de dood
heeft geen macht meer over Hem.’ (Rom.6:9) Jezus kan niet
meer doodgaan en ieder mens die in Hem gelooft en Zijn
woord aanvaart, diens ‘verborgen mens des harten’ gaat
eveneens over van de dood in het eeuwige leven. Deze
mens gaat in de hemel dan eveneens opstaan! Wanneer de
Vader vervolgens de tijd in vervulling doet gaan, zullen er
zelfs vele leden van Christus zijn van wie ook het fysieke
lichaam niet zal sterven, door hun allerheiligst geloof in
Jahweh; God van levenden. Zij behouden dus hun
aanvankelijk sterfelijke lichaam, tot het moment waarop dit
door de Kracht Gods onvergankelijkheid aandoet.
(1Kor.15:53,54)
Het totale tijdsbestek dat Jezus in de dood en het dodenrijk
was, is dan als volgt:
Van donderdag op vrijdag, van vrijdag op zaterdag en van
zaterdag op zondag, dus drie dagen en drie nachten. Dit is
in overeenstemming met wat de Heer Jezus had voorzegd:
‘Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van
een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie
nachten in het binnenste van de aarde verblijven.’
(Matt.12:40) Om tot de juiste voorstelling en telling van
dagen en nachten te komen, volgen wij de telling zoals die
is Genesis is aangegeven, ‘Toen was het avond geweest en
het was morgen geweest: de eerste dag.’ (Gen.1:5) Hieruit
kunnen we concluderen dat een mens dood kan zijn, ook al
ziet hij er ogenschijnlijk nog levend uit en kan hij
beschikken over zijn fysieke lichaam. Naar zijn inwendige
mens is hij dan echter in het klimaat van de dood en hebben
zijn doodsvijanden hem afgesneden van het hemels
Koninkrijk van God. Het tegenovergestelde leidt tot de
volgende conclusie; ook al is een mens fysiek dood dan kan
hij desondanks in de hemel, naar zijn inwendige mens, toch
in leven zijn omdat hij samen is met God en de Kracht en
de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk in hem aanwezig zijn.
Toen wij door wedergeboorte de Geest van Christus konden
ontvangen, ontsloot de Heilige Meester de toegang tot Zijn
eeuwig Koninkrijk omdat Hij de macht heeft het eeuwige
leven te geven wie Hij wil. (Joh.17:2) Als wij dan later
lichamelijk sterven heeft de Heer Jezus reeds voor ons de
toegang tot het dodenrijk afgesloten, waardoor wij heiligen
daar nimmer terecht kunnen komen. Jezus onze Heiland
hanteert vanwege ons, zijn geliefde volgelingen de sleutels
van dood en dodenrijk.
Vol vreugde handelen in opdracht van Jezus de heilige
engelen en begeleiden ons als wij sterven en ons fysieke
lichaam verlaten, om in de hemelse schuilplaats van de
Allerhoogste plaats te nemen. In deze plaats bevindt zich
ook de Heer Jezus, want waar Hij is daar wil Hij dat ook
Zijn volgelingen bij Hem zijn. W..r Hij ook heengaat,
overal zullen wij bij Hem zijn en voor alle eeuwigheden in
Zijn nabijheid verblijven. (Opb.14:4) Dit kan de mens die
het eigendom van Jahweh is eeuwig volhouden, want de
levenskracht van de Heilige Geest is onuitputtelijk!
Het is overigens niet de bedoeling dat deze steeds groter
wordende groep heiligen na hun sterven altoos in deze
verheven schuilplaats van God verborgen blijven. Voor de
verdere ontknoping van de Apocalyps, heeft de Vader hen
nodig om te worden ingezet bij de definitieve ontmanteling
van de laatste vijanden.
Jezus Christus en zij die tot Zijn Lichaam behoren, zullen
met steun van de engelen Gods te zijner tijd ook de rest van
de schepping van de dood en het dodenrijk bevrijden.
(Opb.20:13) Eens werd door de profeet Jesaja over de
Christus geprofeteerd dat Hij voor eeuwig de dood zou
vernietigen: ‘God de Heer vernietigt de dood, voor altijd.
Hij droogt ieders tranen. Overal op aarde herstelt hij zijn
volk in ere, het is zijn eigen belofte.’ (Jes.25:8) Een grote
troost voor gelovige en oprechte mensen, want het
dodenrijk zal uiteindelijk alle mensen die in haar zijn terug
moet geven. Op die manier ontvangen zij hun geliefden
terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *