Jezus, Gods Zoon uit de hemel

Jezus, Gods Zoon uit de hemel
Jezus werd als baby geboren uit de gelovige maagd Maria
en uit God Zijn Vader, de Almachtige Zelf. (1Joh.4:9) Deze
bovennatuurlijke ontvangenis is eenmalig en uniek in de
ganse geschiedenis. Jezus is daarom dus ook ‘de
eniggeboren’ Zoon van God. Dat een mens op zo’n manier
werd voortgebracht, was nog nimmer gebeurt en zal ook
nimmer meer gebeuren. Jezus echter werd in Betlehem als
baby van vlees en bloed geboren. Hoe ontstond deze
maagdelijke geboorte? In Joh.1:1,2 staat: ‘In den beginne
was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord
was God. Dit was in den beginne bij God.’ En in vers 14:
‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van
genade en waarheid.’
In de Woorden van God zit ook de Kracht van God, het
Woord is immers ook God. Scheppingskracht (Geest) en
Woord gaan altijd samen. Zij staan tot elkaar als Spreker en
Woord. Achter het Woord is altijd de Spreker te vinden.
Maria geloofde de woorden van de Almachtige, die zij door
de engel Gabriël geboodschapt kreeg: ‘Wees niet bevreesd,
Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij
zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de
naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des
Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem
de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning
over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn
koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de
engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met
een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De
heilige Geest zal over u komen en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het
heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.’
(Luc.1:30-35)
Als Woord van God, was Christus reeds van eeuwigheid bij
de Vader. Ver voor de wereld geschapen werd had Hij als
Schepper reeds de kracht om al wat bestaat tot stand te
brengen, want Hij is God. Daarna ging Hij van de mond
van de Vader uit om dat te doen wat de Vader behaagt en te
volbrengen waartoe God Zijn Woord zond. Wanneer de
Almachtige door Zijn Woord een kind verwekt bij Maria,
neemt Christus vlees aan en krijgt Maria de opdracht dit
‘Heilige Gods’ de naam Jezus te geven. Ook Jozef krijgt
deze mededeling om het kind dat geboren zal worden, de
naam Jezus te geven, hetgeen betekent: Jahweh redt.
Maria geloofde deze aankondiging van Gabriël, waardoor
de goddelijke Kracht vanuit de hoogste hemelen in haar
lichaam begon te werken. Zij was dus voor de Woorden van
God ‘ontvankelijk’ en antwoordde dan ook in vers 38 met
de zin: ‘Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar
uw woord. En de engel ging van haar heen.’ Maria werd
bevrucht door het Woord. De Kracht die er voor nodig was
om de baby in de buik van Maria te laten groeien, was van
dezelfde orde als de Kracht waarmee de ganse schepping
tot stand heeft kunnen komen; het Woord van God. De
volgroeide baby die Maria aan het einde van haar
zwangerschap ter wereld bracht, werd op deze manier ‘van
boven’ geboren.
De Woorden Gods doen een mens ‘van boven’, in het
Koninkrijk der hemelen geboren worden. Trouwens een
mens kan pas van boven geboren worden, nadat hij Gods
Woord heeft gehoord (gelezen) en aanvaard. Het verschil
met Jezus is dat Hij tegelijkertijd met de verwekking door
God, mens werd en hierdoor als mens-Gods (Christus) in
de wereld kwam. Hij was dus vanaf het eerste uur ‘van
boven’ geboren. Terwijl allen andere mensen, wanneer zij
Jezus Christus aannemen, reeds (jong)volwassenen zijn en
dus reeds over een volwassen lichaam beschikken. Toen zij
de prediking van het Evangelie hoorden kwamen zij tot
bekering en lieten zij zich dopen, waarmee zij zo hun
‘wedergeboorte’ uitbeeldden. Door hun wedergeboorte zijn
dus alle volgelingen van de Heer Jezus ‘van boven’
geworden, omdat zij daardoor deel aan de Heilige Geest
kregen. Wij zijn dus door wedergeboorte geworden wat
Jezus door geboorte is; Christus. Er zijn mensen die
beweren dat ook Jezus wederom geboren is. Dit is in strijd
met wat de Schrift leert want Jezus werd bij Maria verwekt
door de Heilige Geest, dus door God Zelf. De kracht van
God is uiteraard Zijn Geest. Vanaf Zijn ontvangenis
(conceptie) en als baby, dus bij Zijn intrede in de wereld, is
de Heer Jezus reeds volkomen goed en rechtvaardig. Als
Hij dan vervolgens zonder zonde is opgegroeid kan Hij
worden samengevoegd met God, dus delen in de
heerlijkheid en Kracht van de Allerhoogste. De mens Jezus
werd uit God geboren. De apostel zegt ‘al wat uit God
geboren is zondigt niet’ (1Joh.5:18)
Omdat elk kind waar ook ter wereld ten allen tijde in zijn
ouders is geheiligd (hoewel veel ouders zich dit wellicht
niet realiseren), werd ook de kleine Jezus door zijn
Almachtige Vader middels de heilige engelen voor onheil
bewaard. Zij moesten er volgens de Schrift op toezien dat
Hem niets overkwam: ‘want Hij zal aangaande u zijn
engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de
handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een
steen stoot.’ (Ps.91:11-12) Hierdoor groeide Jezus naar de
volwassenheid, terwijl er in Zijn jeugdjaren nimmer een
boze geest toegang tot Hem had. Hoe anders is dit bij de
jeugd van onze tijd! Jezus kon zich in alle rust geestelijk en
lichamelijk ontwikkelen omdat God met Hem was,
vanwege de eeuwige en grenzeloze liefde die Hij Zijn
Vader toonde in gehoorzaamheid.
Nadat Jezus in water had uitgebeeld dat Hij bereid was om
zonder eigen zonde de dood te ondergaan en door Zijn
opstanding de dood af te schaffen, kreeg Hij op grond van
Zijn gehoorzaamheid en geloof Gods Kracht en heerlijkheid
ter bevestiging. Voor alle mensen bij de rivier de Jordaan en
alle wezens in de hemel, getuigde de Vader openlijk dat Hij
Zijn heerlijkheid en Kracht op Jezus had overgedragen. De
volheid van God maakte daarmee woning in Jezus. Dit was
de zalving met Heilige Geest voor de zondeloze mens
Jezus, die Zich nu bevond in de Almacht vanuit de Hoogste
hemel! Jezus werd de éérste mens die deelde in de
heerlijkheid van Jahweh God. In de onzienlijke hemelse
gewesten werd Jezus met de heerlijkheid Gods bekleed en
naar een niveau gebracht naast God Zelf, waardoor Hij
boven alles en iedereen uittorende. (2Kor.3:18) Vanaf dat
moment kon Jezus zeggen: ‘Ik en de Vader zijn één.’ Jezus
kwam, toen Hij de heerlijkheid Gods ontving, in de
‘conditie’ van volmaakt zijn, hetgeen Adam niet heeft
gehaald. Als baby kwam Jezus zuiver en goed op aarde, Hij
was bij het opgroeien de welgevallige voor Gods
aangezicht, en ontving, toen de heerlijkheid van de Heilige
God op Hem kwam, de volheid, het volkomene. Dit alles
was in overeenstemming met de wil van God. (Rom.12:2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *