Het Koninkrijk van God waarover alle macht en gezag door

Het Koninkrijk van God waarover alle macht en gezag door
de Vader zijn overgedragen aan Zijn Zoon Jezus Christus,
en het koninkrijk van satan waarin enkel leugen, haat en
zonde aanwezig zijn, botsen in alle hevigheid met elkaar
zodra zij via hun dienaren met elkaar contact maken. Toen
de Heer Jezus de trouwe tweeënzeventig volgelingen de
opdracht gaf om in de steden te verkondigen dat het
Koninkrijk der hemelen nabij was, kwamen de
confrontaties met de boze geesten tevoorschijn die echter
door de heiligen onderworpen werden. (Luc.10:17,18) De
Heer Jezus vermeldt er nog bij dat Hij de satan als een
bliksem uit de hemel zag vallen. Dit geeft aan hoe vel de
botsingen waren tussen de autoriteit van Christus en de
boze geesten, die werden onderworpen en uitgedreven. Het
is als wanneer men van een batterij door middel van een
stroomdraadje de plus-pool met de min-pool aan elkaar
verbindt, de vonken knetteren daarbij ten teken van de
tegengestelde krachten. Voor wie in het koninkrijk van
satan verblijft en de zonde niet los wil laten, voor die is de
prediking van het bloed van Jezus en Zijn allerhoogst
Koningschap een kwelling.
Wie echter bereid is het koninkrijk van satan los te laten,
die zal op de belofte van Jezus door deze oude duivelse
heerser losgelaten moeten worden. (Luc.6:37) Dit mens
komt zelfs in zijn oude leefomgeving door de
wedergeboorte als nieuwe schepping tevoorschijn en dit
wordt door anderen waargenomen. Deze man of vrouw
heeft de oude ‘baas’ en overheerser de dienst opgezegd en
gaat met de kracht van de Heilige Geest gesteund aan de
slag in Gods Koninkrijk. Dit heilige Koninkrijk heeft zich
in zijn binnenste kunnen vestigen en van daaruit
manifesteren haar vrede, blijdschap en gerechtigheid. Voor
hen zal uiteindelijk de profetie gelden die Johannes
opschreef toen hij op het eiland Patmos was: ‘Gij hebt hen
voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters,
en zij zullen als koningen heersen op de aarde.’ (Opb.5:10)
Vooral bij de jeugd is in dit duistere tijdsbestek duidelijk te
zien hoe ernstig de inwerking der demonen is, als deze
jonge mensen het Koninkrijk van God nog niet zijn
binnengegaan. Hoe velen van hen valt heden ten dage niet
ten prooi aan drugs, alcohol en andere verslavingen? Het
resultaat is dikwijls dat zij een sticker opgeplakt krijgen met
‘moeilijk opvoedbaar’ en ergens aan de rand van de
samenleving belanden, omdat zij zonder het te beseffen in
het verkeerde koninkrijk actief zijn. De apostel schreef
reeds over hun ontsporen en de zonden die zij zouden
bedrijven, dat de jeugdigen die in de duisternis verblijven
‘hun ouders ongehoorzaam, zelfzuchtig en ondankbaar’
zijn. (2Tim.3:2)
De alles te bovengaande liefde van de Vader is er op uit om
juist ook deze groep, die zich in onze tijd opmerkelijk
genoeg over de hele wereld aandient, te redden en te helpen
door hen deze liefde die ‘van boven’ komt te bewijzen, in
zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en geduld. De liefde
van God die in Zijn Koninkrijk regeert is bij machte om de
duisternis in een gezin waar een jongere(n) woont die het
moeilijk heeft, te verdrijven en te overwinnen.
Als de gelovige ouders, doordat zij in de Heilige Geest
gedoopt zijn en dus in Christus naam aan God vragen om
bevrijding van de duisternis bij hun kind, zal het hun
geworden omdat elk kind (ook de moeilijke) in zijn ouders
is geheiligd. Dit wil zeggen dat de ouders van hun positie
gebruik mogen maken en hun kind voor hun leven en liefde
mogen claimen. (Matt.18:20) Door dit te doen nemen zij
het voor hun jongeren op en staan zij op de bres in de strijd
tegen de boze machten. Het ‘groene gras’ dat de demonen
trachten in ‘brand’ te steken, wordt door de
bovennatuurlijke liefde van de ouders met het ‘water des
levens’ geblust. (Opb.22:17) Dit wordt ons getoond als wij
naar ons grote voorbeeld de mens Jezus kijken die één is
met de ‘kracht uit de hoge’, de Heilige Geest. Jezus bleef
onder alle omstandigheden de wil van de Vader doen
waardoor Hij ook altijd op Zijn steun en kracht kon
rekenen. Vanuit Zijn verheven positie als gezaghebber van
het Koninkrijk der hemelen, benadrukte de Meester dat wij
hen die de zonde doen ‘zeven maal zeventig maal’ zullen
vergeven en zelfs voor onze vijanden bidden, opdat zij door
de liefde van God die zij in ons zien tot inkeer zullen
komen. Met het in onze omgeving bewijzen van de liefde
Gods die in onze harten is uitgestort, vervullen wij het grote
gebod en de eis der wet; ‘En zie, een wetgeleerde stond op
om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen
om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem:
Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij
antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben
uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en
gij zult leven. ‘ (Luc.10:25/28)
Jezus is de Zoon van God en Hij kwam van Zijn Vader uit
het Koninkrijk ‘van boven’ en daarom was Hij boven allen.
Hij was bij Zijn komst naar de wereld boven de rest van de
mensen die door toedoen van de werken des duivels ‘van
beneden’ geworden waren. (Joh.3:31) Jezus is het leven en
Zijn leven is het licht der mensen dat schijnt in de duisternis
en de duisternis kan het niet in haar macht krijgen.
(Joh.1,4/5) Toen in de oude tijd het eerste mensenpaar at
van de boom der kennis van goed en kwaad, kon de boze
daardoor in hun ‘innerlijk’ zijn intrede doen waardoor zij
die goed waren innerlijk werden verdeeld door duisternis.
Zij moesten wel geestelijke mensen worden, dus kennis
krijgen van wat in de hemel goed is en wat slecht, maar zij
stonden daartoe bij de verkeerde boom! (Gen.3,22) De
‘god’ en inspirator die aan deze boom verbonden was had
een heel andere geaardheid dan de Waarachtige en heilige
God die hen in de Hof had geplaatst. Het verlangen om
geestelijk te groeien was wel goed, waaraan ook de slang
appelleerde maar Adam en zijn vrouw Eva hadden door
gehoorzaamheid aan hun Schepper in het licht van de
waarheid moet blijven waardoor hun hart niet verduisterd
had kunnen worden en zij het leven eeuwig hadden kunnen
behouden.
Zij waren na hun zondeval echter niet meer enkel goed
zoals de Schepper na hun formatie had geconstateerd, maar
in hun binnenste was nu ook duisternis door
gehoorzaamheid aan de woorden van de slang ontstaan, en
deed zich voortaan gelden in hun ‘hart’. (Gen.1,31) Hun
innerlijke mens gesymboliseerd door het ‘hart’ heeft vanaf
de intrede van de zonde geen steun meer van God die licht
is, maar nu hebben zij contact opgenomen met de duisternis
en verlaten het paradijs. Vanaf nu begint de mens ‘de dood
te sterven’, dit ziet dus op een aftakelingsproces waarbij de
omstandigheden van kwaad tot erger verslechteren.
Jezus is op aarde gekomen om scheiding aan te brengen,
dus om uit onze innerlijke mens de duisternis weg te doen.
Dit gebeurt als Hij door de Heilige Geest de boze geesten
wegstuurt, die de oorzaak waren van de duisternis in ons
bestaan. (Matt.12:28 en 15:18)
Wanneer een mens op die manier door Christus Jezus
geestelijk in de vrijheid van het licht is gesteld en van zijn
belagers is verlost, is er geestelijk een zwaard door zijn
‘hart’ gegaan. Gods Woord is daar een werk der
gerechtigheid begonnen door scheiding aan te brengen
tussen de nieuwe mens (licht) en de demonen (duisternis).
Zo’n mens is dan inwendig ‘besneden’ waardoor hij een
nieuwe schepping is, namelijk niet meer gevangen en
gebonden aan de zondemacht maar echt vrij! (Joh.8:36) Hij
of zij is waarlijk Jood geworden en God heeft een verbond
met hem.
Door zich tot Jezus te bekeren en zijn toevlucht bij Hem te
zoeken kwam hij binnen Zijn kracht, waardoor deze
bovennatuurlijke verlossing mogelijk werd. Door nu te
geloven dat Jezus Christus Heer is en dat Hij met Zijn eigen
Leven voor ieder persoonlijk de hele zondeschuld heeft
betaald, wordt de mens rechtvaardig en ‘opnieuw geboren’,
waarvan hij getuigenis geeft door zich in water te laten
dopen. De innerlijke ‘besnijdenis’ door Jezus met het
Woord der waarheid dat Zijn bloed reinigt van alle zonden,
vormt in de onzienlijke wereld der geesten het ‘teken van
het nieuwe verbond’ dat men tot Zijn volk behoort en Zijn
bescherming geniet. Want ‘hij is een Jood die het in het
verborgene is’. De belofte in de Schrift is dat als deze
persoon de Vader daarom bidt, Hij hem de Heilige Geest
geven zal. (Hand.2:38). Voortaan is hij dan geen zondaar
meer maar van Christus dus heilig, goed, rechtvaardig en
zeer kostbaar. Jezus ging als Rechtvaardige met onze
zondelast onder in de dood (als beeld: het doopwater) en
wist dat Hij tot God moest bidden om van de dood gered te
worden.
Wij allemaal die Zijn voorbeeld volgen gaan ook onder in
het water, omdat wij weten dat van de dood slechts Jezus
redden kan. De waterdoop is immers een bede van een goed
geweten (1Petr.3:21). Wij geloofden eerst in deze redding
en geven daarna gehoorzaam getuigenis van dit heilsfeit.
Degenen die uit geloof leven zijn immers rechtvaardig,
want de rechtvaardige zal uit geloof leven. (Rom.1:17) Het
‘aldus’ waar Jezus met Johannes de Doper over spreekt,
houdt in dat het dopen op d.e specifieke manier moet
gebeuren.
Dus een mens getuigt van zijn onmacht, zonde en
geestelijke dood, geeft zich over aan de doper – Jezus zelf –
en bevindt zich vervolgens in Jezus’ rechtvaardige handen
en gaat onder in het graf (het water), en staat vast in geloof
rechtvaardig te zijn met Hem daaruit op tot een nieuw
Leven. Bij het opstijgen uit het ‘watergraf’ waarin de
dopeling geheel in het water onderging, beeldt het kind van
God het opstaan uit de dood door de hulp en de Kracht van
Jezus uit. Het oude zondige bestaan dat wij er ooit op na
hielden wordt definitief aan de destructie prijsgegeven en
verdwijnt voor eeuwig in de dood. Hieraan wordt door de
Vader nimmer meer teruggedacht en wij moeten het zelf
ook laten waar het hoort, in de dood. Het nieuwe krachtige
Leven dat wij als Rechtvaardige door de doop in Christus
Jezus ontvangen, wordt ook met de zonde- en
doodsmachten geconfronteerd maar hierin is God Zelf
aanwezig en bezit de kracht om uit de dood op te staan en te
overwinnen. (Deut. 1:30 en Matt.16:18)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *