Het geheim van de doop

Het geheim van de doop
Het thema dopen is in het Nieuwe Testament vooral bekend
geworden door het optreden van Johannes de Doper. Hij
riep op tot bekering, zodat het volk gereinigd werd met het
oog op het Koninkrijk van God dat nabij was. Hij deed de
nodige voorbereiding, zodat zijn volksgenoten met een
goed geweten voor God konden verschijnen: ‘Bereidt de
weg des Heren, maakt recht zijn paden.’
Johannes dompelde de bekeerlingen geheel onder in water,
ten teken dat zij hun zonden hadden erkend en ervan verlost
wilden worden. Met de komst van Jezus Christus was het
Koninkrijk Gods zeer nabij en indien men zijn zonden liet
afwassen, kwam men niet onder het oordeel.
Dit ‘schoonmaken’ of heiligen van de mens is nodig, om de
volheid van de genade van JHWH te kunnen ontvangen.
(Jes.59:2) Reeds Mozes had van JHWH reiniging- en
offervoorschriften gekregen die voor het volk van
levensbelang waren, omdat met de Tabernakel de
heerlijkheid van de Heilige God in hun midden was.
(Ex.25:8, 40:34) Vanwege onreinheid diende men zich op
gepaste wijze met water te reinigen, juist om het
onveranderlijke oordeel Gods over zonde en onreinheid af
te wenden. (Lev.15:13) Die man of vrouw, die voor zijn
schuld geen offergave had gebracht en wiens onreinheid
niet was afgewassen, en ‘terwijl onreinheid hem aankleeft’
voor Gods aangezicht verscheen, die zou worden
uitgeroeid. (vers 31) Toen Johannes de Doper Jezus zag
naderen sprak hij: ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde der
wereld wegneemt… Ik heb u gedoopt met water, maar Hij
zal u dopen met de Heilige Geest’ (Marc.1:8) Het
smetteloze Offer waar JHWH Zich Zelf in Zijn Zoon Jezus
van voorzag, was voldoende om de zonde van alle mensen
van alle tijden weg te nemen, mits men Hem als Lam Gods
wil aanvaarden. De vereffening van alle schuld en de
reiniging van alle zonde, werd door Zijn bloed voor ieders
leven tot stand gebracht.
Het levende water van Gods Woord springt als een fontein
in het hart van de geredde mens, wast hem en maakt hem
schoon. Wie daarop in Zijn Naam bidt, wordt door Jezus
met de Heilige Geest gezalfd, wordt heilig en behoort in de
hemelen tot het heiligdom van JHWH God. Deze heilige
gelovigen worden vanwege Gods heerlijkheid geheiligd.
(Ex.29:43) Wie zo uit water en Geest geboren wordt, gaat
in vrede het Koninkrijk Gods binnen en komt niet onder het
oordeel, want de mens in Christus is heilig en rein
geworden. Halleluja. Onze Heer Jezus deelt ons persoonlijk
mee dat ieder mens, wiens innerlijk door Hem wordt
gewassen deel aan Hem heeft. Van deze mens zegt Hij: ‘hij
is geheel rein’. (Joh.13:10) De zalving met de Heilige
Geest, ziet op toerusting voor de heilige dienst van JHWH
God. Zoals A.ron en zijn zonen voor hun priesterambt
werden geheiligd, doordat Mozes hen met heilige zalfolie
zalfde, zo wordt de wedergeboren mens geheiligd en voor
zijn heilige taak gezalfd, doordat hij de Heilige Geest
ontvangt. God is heilig en Hij wil dat wij ook heilig zijn.
Zijn Zoon heiligt ieder mens die deel aan Hem krijgt,
vervolgens wordt die mens toegerust om ook temidden van
zijn medemens een heilige dienst voor zijn God te
verrichten.
Op die manier worden wij die Hem liefhebben, door de
Heer Jezus verzameld en maken wij deel uit van die schare
mensen, waarvan Petrus schreef: ‘Gij echter zijt een
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een
heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote
daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht’ (1Petr.2:9) JHWH
God gaf ons Zijn Zoon Jezus om ons heilig te maken.
De mens die JHWH ernstig zoekt en in Zijn nabijheid wil
verkeren, wordt door Jezus Christus bijeengebracht en
verzameld tot een menigte van heilige mensen. Deze heilige
natie vormt, onder leiding van de Heer Jezus, de Partner
van God. De doop door Jezus is heilig en Hij heiligt de
mens om de heerlijkheid van de Heilige God te kunnen
dragen. Tot de Samaritaanse vrouw sprak onze Heer Jezus:
‘Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u
zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd
hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.’
‘O God, wees mij, zondaar, genadig!
Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander,
gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die
zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden.’ (Luc.18:13,14)
Met deze gelijkenis uit de Lucas-tekst, toont Jezus ons de
onmetelijke liefde waarmee JHWH de mensheid bejegent.
Wat een grootsheid, wat een heerlijkheid en wat een
goedheid spreekt er uit die woorden van Zijn Zoon Jezus,
als Hij zegt dat de biddende zondaar die zich voor God
vernedert, door Hem gerechtvaardigd en geheiligd zal
worden. Wie zijn zonden voor Jezus erkent en Hem om
genade bidt, geeft daarmee uitdrukking van zijn geloof in
God. Dit mens doet een beroep op de goedheid van de
Heilige JHWH en maakt gebruik van het Offer van Jezus,
waardoor hij niet in zijn zonden en onreinheid zal sterven.
Dit is de juiste keuze, want het is voor een zondaar beter
zijn overtredingen voor God te bekennen en Hem om
genade te smeken, dan dat hij vanwege die zonden verloren
gaat. Jezus heeft ons het karakter en de wil van JHWH doen
kennen, en Hij blijkt een liefdevolle, barmhartige en goede
Vader te zijn. Ondanks dat wij mensen contact hebben
gehad met de onreine boze geesten, is Hij bereid ons dat
allemaal te vergeven en de smet weg te doen.
God vaardigt in Jezus een generaal pardon uit, Hij schenkt
de gehoorzame mens gratie en Hij wil dat iedereen deze
waarheid zal kennen. Gods grote genade en weg ter
heiliging, werd door Jezus Christus gepredikt en kan buiten
Zijn Evangelie om nimmer tot stand komen.
Wat een heerlijke toevlucht en overgave voor een mens,
wanneer hij of zij tot erkentenis komt dat Jezus Christus de
Heilige Zoon van God is en dat Hij meer is dan wij zijn.
Dat Hij ieder mens genade schenkt, die in geloof nederig
tot Hem bidt. Als wij Jezus erkennen en daarvan naar
andere mensen willen getuigen, geven wij uiting van ons
geloof in JHWH God. In onze nederige gebeden, geven wij
blijk in alles de genade van Jezus Christus nodig zijn. De
mens die Jezus als zijn verheven Heer en Koning aanneemt,
mag elk verzoek om lichamelijke of geestelijke redding tot
Hem richten. Deze erkenning dat Jezus de Zoon van JHWH
is en alle macht over de schepping heeft, stelt de mens die
het ‘ziet’ en vatten kan in de gelegenheid om in geloof voor
Zijn Heer te knielen, en in gebed alle bekommernissen op
Hem af te wentelen. (1Petr.5:7) Door het geloof dat Jezus
uw Koning is, richt u zich tot Hem en wordt u naar ‘de
mens des harten’ opnieuw geboren. De mens kan dan
dankzij Jezus de duisternis van het zondige bestaan
verlaten, om als goede nieuwe schepping te gaan
functioneren. De wedergeboorte dient gevolgd te worden
door de bede om de Heilige Geest, waardoor de gelovige
mens Gods Kracht uit de hemel ontvangt.
Door Gods Heilige tegenwoordigheid, kan hij de grote
‘werken des geloofs’ volbrengen, de boze geesten
overwinnen en de zieken genezen. De mens die met heel
zijn hart in Jezus Christus gelooft weet zeker: ‘Met U
immers loop ik op een legerbende in en met mijn God
spring ik over een muur.’ (Ps.18:30) Jezus gaf aan dat ieder
mens God nodig heeft om goed en volkomen te worden.
De Heiland sprak tot de Joodse leiders: ‘Niemand is goed
dan God alleen.’ (Marc.10:18) Met andere woorden, je zult
tot erkenning moeten komen dat wat je in Mij goed noemt,
dat is God. Om je zondaarschap af te leggen en goed te
worden, moet je dus ‘deel van God’ worden. Je moet ‘van
Mij’ worden, om net als JHWH heilig en rein te zijn. In
Hem krijgt ieder mens de unieke kans om geheel goed en
rechtvaardig te worden, omdat men in Christus bijeen wordt
gebracht en verzameld in de heerlijkheid van JHWH.
Er waren veel mensen in Israël in de dagen van Jezus die
geloofden dat Hij een goed mens was en een profeet, dat
Hij over bovennatuurlijke krachten beschikte en macht had
over de boze geesten en de zieken kon genezen. Zo denkt
men ook dikwijls nog in onze tijd, maar dit alles is niet
voldoende.
Men moet aannemen dat Hij Christus is en daarmee in de
gestalte van God, zich tot Hem bekeren en wederom
geboren worden en daar zichtbaar getuigenis van geven in
water. Ook de Joodse elite, de schriftgeleerden en Farizeeën
konden buiten Christus om, door middel van hun
godsdienstoefeningen en voorschriften, niet rechtvaardig en
goed worden en het Koninkrijk Gods binnengaan. Dit geldt
overigens voor alle mensen. Wie niet in Jezus gelooft, k.n
Zijn genade dus ook niet ontvangen en zal derhalve in zijn
slechtheid blijven en daardoor ten onder gaan. Deze
geloofsstap diende ook Nikodemus te zetten, ook deze
geleerde moest zich laten dopen. (Joh. 3:1)
Door de wedergeboorte wordt een mens deel van Christus
en wordt hij net als Jezus een drager van Gods heerlijkheid.
De wedergeboren mens is een geheel nieuwe schepping en
staat in dienst van de gerechtigheid. (2Kor.5:17) Op die
manier wordt door het werk van Jezus een zondaar niet
alleen uit zijn zonden verlost, maar vervolgens verhoogd tot
de mens Gods; hij krijgt deel aan Christus en daarmee aan
de goddelijke natuur. (2Petr.1:4) Verlossing van zonde en
dood is dus slechts mogelijk door de wedergeboorte.
Door de zonde te doen konden wij niet meer aan de dood
ontkomen, doch door de redding der wedergeboorte en met
het ontvangen van de Geest van God, begint ook in ons de
heerlijkheid van Gods Koninkrijk te functioneren. Het licht
is opgegaan over de wedergeboren mens en door Gods
Geest worden zieken genezen en boze geesten verdreven.
Jezus sprak ‘Maar indien Ik door de vinger Gods de boze
geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u
gekomen.’ De profetie ‘niet door kracht noch geweld, maar
door mijn Geest! zegt JHWH der heerscharen’, gaat
daarmee in vervulling. (Zach.4:6)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *