Een nieuwe schepping

Een nieuwe schepping
De Bijbelse doop in de naam van de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest, kan pas worden uitgevoerd als wij
beseffen dat wij ons in de dood bevinden, en op voorwaarde
dat wij Jezus aannemen en ons aan Hem overgeven. Dan
zal de Kracht waarmee Hij uit de dood kon opstaan ook in
ons komen. De apostel noemt dit ‘in Christus dood gedoopt
zijn’, om daarna ook deel te hebben ‘aan Zijn opstanding’.
(Rom.6:3,4) Ook datgene wat wijzelf kunnen presteren of
aan vermogen hebben en waar schijnbaar leven in zit, wordt
geheel overgegeven en met Christus Jezus begraven in de
dood. Hieruit blijkt dat niets van ons eigen leven in staat is
het waarachtige leven van God voort te brengen, maar
slechts het leven van Jezus Christus is daartoe in staat.
Ttoen Hij daadwerkelijk opstond uit de dood, konden wij
door Zijn Geest hetzelfde leven ontvangen. Dit alles is
volkomen genade van God.
De Heer sprak: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt
en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God
zullen horen, en die haar horen, zullen leven.’ (Joh.5:25)
Hieruit komt naar voren dat iedereen die niet naar Zijn stem
hoort in de dood blijft. Iedereen verkeert buiten Jezus om
dus in de duisternis of schaduw van de dood en is
onmachtig om de Heilige Geest van God te ontvangen. Ook
mensen met weinig zonden, goedwillende en oppassende
mensen wiens gedrag door velen als voorbeeld genomen
zou kunnen worden, zijn genoodzaakt zich tot God te
bekeren, indien zij eeuwig willen leven; dus behouden
willen blijven door de kracht van het Evangelie van
Christus.
Alle mensen hebben het nodig dat zij een geestelijke
verandering ondergaan, iedereen moet inzien dat hij of zij
zonder Christus zich in de onreine toestand van zonde en
dood bevindt.
Jezus sprak Zelf: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods
is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.’, dus
verander en kom tot Mij, ga van de dood over in het Leven;
ga het Koninkrijk Gods binnen. (Mar.1:15) Hij doopt je
helemaal onder, dus ook datgene van je leven waarvan je
denkt dat het ‘bruikbaar’ is komt in de dood, om je er
vervolgens uit naar boven te halen, en vanwege je onschuld
en rechtvaardigheid je het eeuwigdurende leven te geven:
de Heilige Geest.
Om in het Koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan, dienen
wij ons eigen oude leven dat contact heeft gehad met de
boze geesten, prijs te geven en los te laten. ‘Laat los en gij
zult losgelaten worden..’ (Luc.6:37) want, ‘Niemand is
goed dan God alleen..’ (Mar.10:18) Christus is goed, want
Hij is Gods Zoon en de Zoon en de Vader zijn één.
(Joh.10:39) Alles wat wij mensen mét elkaar zijn en
voorstellen en alles wat wij gezamenlijk gepresteerd
hebben, in ons woont niets dat goed genoeg is om aan de
dood te ontkomen. Zonder Gods Evangelie is de mens
geestelijk ziek en afgeschreven en men dient Christus’
woorden te aanvaarden, waardoor het individu nieuw leven
van Hem ontvangt. Wedergeboorte is noodzakelijk. De
Meester sprak ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk
Gods niet binnengaan.’ (Joh.3:5) ‘Tenzij’ sluit elke andere
mogelijkheid uit. Wie niet tot erkenning komt dat hij of zij
ellendig is en in de dood verkeert en Jezus de Redder nodig
heeft, kan niet wedergeboren worden.
De Heer Jezus onderging voor ons en alle medemensen de
toestand van de dood; dat is het loskomen van de Kracht en
liefdevolle aanwezigheid van de levensbron zelf, de
Allerhoogste God en Vader van Jezus. Terwijl Jezus de
bescherming van Zijn Vader moest ontberen, was Hij nog
steeds de Christus, dat wil zeggen de Zoon van God. Jezus’
Naam, majesteit en afkomst waren nog steeds dezelfde,
ondanks dat Hij er vrijwillig van afzag om van deze positie
gebruik te maken. Hij gaf bij Zijn discipelen aan dat Hij
direct op de hulp van Zijn Vader kon rekenen, zelfs indien
Hij Hem om een legermacht aan engelen zou vragen.
(Matt.26:53) Omwille van de wil en de plannen van Zijn
Vader Die Jezus boven alles liefheeft, gaf Hij Zich uit eigen
vrije wil over in de macht van zondaren, waardoor Hij alle
martelingen en angsten zou ondergaan, beginnende in
Getsemane tot en met de kruisdood op Golgota.
(Matt.26:45)
Dood zijn wil dus zeggen, het ontberen of missen van het
contact en de nabijheid van God, een besef van leegte en
doelloosheid, waardoor onbehagen en angst optreedt. Dit
klimaat kwam over de Christus Gods en ging Hem, nadat
Hij bij het laatste avondmaal Zijn dood had aangekondigd,
in de hof van Getsemane – gelegen op de Olijfberg, het
woord betekent ‘oliepers’ – steeds meer omringen. De
wurgende doodsgreep kreeg Jezus steeds verder in zijn
macht, om vervolgens zijn climax te bereiken in de
bespotting, de slaag en de kruisiging op de schedelberg.
(Matt.27:33) De zondeschuld van alle mensen van alle
tijden en de gruwelijke straf die daaruit voortvloeit, voelde
Jezus in geest en lichaam op Zich aanstormen. (Ps.22:13)
Jezus echter nam niet Zijn eigen last of schuld op Zich,
want die was er immers niet, maar Hij nam de ellende van
alle anderen; van ieder individueel mens, die als zondaar in
deze wereld leeft maar die de Vader ondanks alles toch
liefheeft en via Jezus kan gebruiken bij de voltooiing van
Zijn schepping.
Als Jezus de dood ondergaat is Hij nog steeds de
Rechtvaardige, die de collectieve straf ondergaat van
onrechtvaardigen en zondaars. Vanwege het rechtvaardig en
onschuldig blijven tijdens de lijdensweg en de veroordeling
van Christus, is het de Vader mogelijk om Zijn Zoon na
deze gruwelperiode wederom de Kracht en de heerlijkheid
terug te geven. Dit moment breekt aan als de Heer Jezus
voor Zijn sterven zegt: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn
geest.’ (Luc.23:46) Zo zien we dat ook de rechtvaardige
rampspoed kan overkomen, maar God Zelf zal hem
vanwege zijn standvastig geloof uiteindelijk daaruit
verlossen, omdat hij onafgebroken op de Almachtige blijft
vertrouwen. ‘Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch
staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de
rampspoed.’ (Spr.24:16) Paulus schrijft om die reden; ‘Want
gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot
geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit
geloof leven.’ (Rom.1:17)
De tijd is aangebroken dat hij die alle rampspoed
veroorzaakt de satan, door Christus successievelijk wordt
buitengeworpen en uitgeschakeld, om uiteindelijk geheel te
worden weggedaan. (Joh.12:31) Christus wordt gevormd
door Jezus, tezamen met die mensen die door de
wedergeboorte aan Zijn Lichaam zijn toegevoegd en de
Heilige Geest hebben ontvangen.
De ‘boom’ der kennis van goed en kwaad die reeds in
Genesis wordt genoemd (de duivel), had door Adam
gerooid en uit het paradijs verwijderd moeten worden.
Hierin is Adam niet geslaagd, waardoor de voornemens van
de Vader werden opgeschort.
Hij die uit de Heilige Geest geboren is namelijk Jezus
Christus, de ‘laatste Adam’ is daarin wel geslaagd.
(1Kor.15:45) Jezus heeft de boze overwonnen, waarna nu
de volledige verwijdering uit de hemelen volgt.
De oude slang, de duivel dat is de satan, werd door Jezus
Christus de heerschappij afgenomen, terwijl de Meester
Zich nu manifesteert in allen die tot geloof gekomen zijn.
(2Tess.1:10)
Jezus antwoordde een wetgeleerde dat als hij zich aan de
wet zou houden en Jahweh God zou liefhebben uit geheel
zijn hart en met geheel zijn ziel en met geheel zijn kracht en
met geheel zijn verstand, en zijn naaste als zichzelf, hij
daardoor zou leven. Doch alle mensen die dat niet doen
maar zondigen, ontberen vanwege die zondedaden de
nabijheid en het leven van God. Dit brengt een ieder in
geestelijke duisternis, waardoor zelfs ook het vleselijke
lichaam zijn ultieme bestemming niet kan bereiken en zal
sterven om tot ontbinding over te gaan. (Gen.3:19) Jezus is
door Zijn Vader gestuurd om vanuit het Paradijs dit
waarachtige leven in de wereld te brengen, waar alle
mensen gezeten zijn ‘in de schaduw des doods’. (Luc.1:79)
Jezus is de mobiele ‘levensbrenger’, Hij komt van de Vader
en is steeds met dit kostelijke leven onderweg, om zoveel
mogelijk geestelijk dode mensen tot leven te wekken.
Bij de waterdoop van Jezus door Johannes de Doper,
verbeeldt Jezus de toestand van de mens (heid) die
onderworpen is aan de zondemachten en daardoor
ondergaat in de dood. Jezus was niet vanwege eigen zonde
aan enige zondemacht onderworpen, zoals wij allemaal dat
wel waren, maar Hij onderwierp Zichzelf vrijwillig aan hun
macht om .nze zonden, die Hij op Zich nam om ons
daaronder vandaan te halen. De heerlijkheid en de Kracht
van de Vader waar Jezus tijdens Zijn omwandeling en
prediking mee was aangedaan, kon Hij vanwege het contact
met de horden onreine geesten niet handhaven. Vandaar dat
Hij tijdens Zijn overgave daar vrijwillig afstand van had
genomen. Wat in de dood overbleef was deze
Rechtvaardige Zoon, Die bij het ondervinden van de volle
straf nimmer zondigde maar rechtvaardig bleef om, na alles
volbracht te hebben, uit de dood op te stijgen en de
heerlijkheid en de Kracht van de Vader weer op te nemen.
(Joh.10:18) De oude mens(heid) ging door de zonde onder
in de dood, maar de nieuwe mens(heid) wordt door de Heer
Jezus Christus gered en uit de dood naar boven gebracht.
Jezus bracht, door ook de dood ondergaan te hebben,
daarmee het onvergankelijke en onsterfelijke leven voort.
(2Tim.1:10)
Zo staat er van de Heer Jezus dat Hij voor korte tijd
beneden de boze engelen was gesteld; zij konden dus
vanwege .nze zonden over Hem heersen en Hem treffen.
(Hebr.2:7) Het water beeldt de doodstoestand uit; een sfeer
waarin het voor een mens niet meer mogelijk is om te
ademen en te functioneren. In deze doodstoestand bevindt
zich ieder mens, want iedereen was voor hij of zij eigendom
van Jezus werd een zondaar. (1Joh.1:10) Boze geesten
ontzegden ons door de zonde de ‘levensadem’ van God, en
geestelijk waren onze ogen gesloten en waren wij in de
dood.
Indien nu ergens op de wereld een mens de woorden van
Jezus hoort, dat God ondanks zijn zonden van hem houdt,
hem alles wil vergeven en wil rehabiliteren door het nieuwe
overwinnende leven te schenken, wordt dit mens daar
geestelijk wakker van en beseft hij waar het op aan komt.
‘Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door
de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is
het brood dat uit de hemel nedergedaald is, … wie dit brood
eet zal in eeuwigheid leven … de woorden die Ik tot u
gesproken heb, zijn geest en zijn leven’ (Joh 6:57,58,63).
Wie door geloof zich aan Jezus hecht en Zijn woorden
bewaart, komt tot leven. (Joh.15:10) Jezus Christus is de
enige en daarmee de unieke weg, om de oorspronkelijke en
zeer hoge bestemming van de mens te kunnen bereiken.
De mens is immers het mooiste wat de Schepper ooit heeft
geformeerd, hij is de kroon op Zijn schepping. (Ps.8:6) De
waarde die de Vader aan een mens toekent gaat vele malen
verder dan wij ons realiseren of kunnen voorstellen, dit
komt naar voren als deze mens de ganse schepping gaat
verlossen. (Rom.8:19)
Jezus geeft Zich bij Zijn waterdoop over aan Johannes die
als doper in deze (overdrachtelijke) handelingen de hoge
positie van Jezus inneemt. Zoals Johannes dat zelf al zei is
Jezus ook zijn Meerdere en Hij is het die ons doopt, niet
met water maar met de Heilige Geest. Daar in de Jordaan is
het doper en dopeling, Johannes en Jezus. Bij de doop in de
Heilige Geest, die de waterdoop en alle andere zichtbare en
tastbare zaken ver te boven gaat, zijn er opnieuw Doper en
dopeling. Nu echter zijn dit Jezus en het mens dat zich in
geloof aan Hem hecht en Hem liefheeft, zijn zondige daden
door Hem laat afgewassen en zeker weet dat de Vader hem
of haar vanwege dit feit van Zijn Geest zal schenken.
(Luc.11:13) In deze wereld, waar alle mensen door de boze
geesten aan de duivel werden onderworpen en de
doodsmacht heerste, kwam daar Jezus Christus om de
goedwillende mens te redden van zonde en dood en vrij te
maken uit deze geestelijke gevangenis. (Luc.4:19) Halleluja
voor Jezus Christus!
Als zondaar hoorden wij de woorden van Jezus, van
vergeving en van liefde en van eeuwig leven in het paradijs
Gods, en dat Jezus met Zijn bloed betaalde om ons los te
kopen van de overheersingen van satan en dood. Het
geloof, dat Jezus dit voor ieder van ons deed door Zijn
eigen leven over te geven en in onze plaats de doodstraf te
ondergaan, maakt ons tot rechtvaardigen die geen schuld
meer open hebben staan. (Rom.5:1-2) Deze oprechte
rechtvaardige wil door middel van de waterdoop van dit
heilsfeit getuigenis geven, omdat hij van zijn Heer houdt
Die hem heeft vrijgemaakt. Petrus sprak de bewoners van
Jeruzalem deze woorden toe: ‘Bekeert u en een ieder van u
late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot
vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen
Geestes ontvangen.’ (Hand.2:38)
Dit was ook precies wat Paulus deed, nadat hij op gezag
van Jezus naar Damascus was gereisd en daar van Ananias
had gehoord dat hij een getuige van Jezus moest zijn. ‘En
nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden
afwassen, onder aanroeping van zijn naam.’ (Hand.22:16)
De mens die zich bekeert en het Evangelie gelooft, erkent
dat hij of zij in zijn oude staat onnut is voor God. Hij geeft
zijn oude leventje bij zijn waterdoop zinnebeeldig aan
Jezus, die hem had gezocht en Zijn hand naar hem had
uitgestoken. In onze dood vanwege begane zonden, kwam
Jezus de Barmhartige tot ons om ons te zoeken en te
redden, door ons onze zonden geheel kwijt te schelden en
weg te doen. (Kol.2:14,15) Het is dus niet zo dat wij
ophouden te bestaan of dat wij onze ziel, ons ‘ik zijn’
verliezen, maar door Jezus worden wij gereinigd en in onze
geest met God verenigd.
De geest van een mens die wederomgeboren wordt, begint
door de Geest van Christus waarmee hij nu één geheel is
geworden, zijn oorspronkelijk bedoelde en verheven doel te
bereiken. Zo voegt God deze twee tot één geheel, en wat
God heeft samengevoegd dat scheidde de mens niet.
(Matt.19:6) Ons ‘ik’ wordt door sommigen ook wel de
‘psyche’ genoemd en bepaalt onze persoonlijkheid. Indien
geďnspireerd door demonen, is de mens boosaardig en slecht
en zondigt hij tegen de geboden van God. Indien verenigd
met Christus, komt de mens Gods tevoorschijn en heeft hij
er plezier in de wil van God te doen; dat is het goede, het
welgevallige en het volkomene. (Ps.40:9)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *