De Tempel van Salomo

De Tempel van Salomo
JHWH sprak: ‘En zij zullen Mij een heiligdom maken, en
Ik zal in hun midden wonen.’ (Ex.25:8) Vanwege de
Tabernakel, de tent der samenkomst die in hun midden was,
moest het volk van hun onreinheid worden ontdaan. Bij
zo’n reiniging diende de onreine man of vrouw de klederen
te wassen en het eigen lichaam in levend water te baden,
bovendien moest de priester met het bloed van dieren
verzoening over hem of haar doen voor het aangezicht des
Heren. Zo moest iedere onreine man of vrouw van
onreinheid worden gezuiverd, opdat zij niet vanwege de
aanwezigheid van Gods woning, in hun onreinheid zouden
sterven. (Lev.15:31) Net als de onreine van het oude
verbond, moet ook nu de onreine zondaar eerst gereinigd
worden om onder het oordeel vandaan te komen. Nadat de
mens tot erkenning is gekomen Jezus nodig te hebben,
begint de wedergeboorte met reiniging en heiliging. Voor de
mens die deel heeft aan het nieuwe verbond is verzoening
door de Hogepriester Jezus tot stand gekomen, en door
Hem ontvangt men de witte klederen der gerechtigheid. Van
deze mensen gaf Jezus aan: ‘Zalig zij, die hun gewaden
wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des
levens en door de poorten ingaan in de stad.’ (Opb.22:14)
A.ron en zijn zonen werden door Mozes tot priester gewijd
en voor de dienst van God geheiligd, door hen met olie te
zalven. (Ex.29) Wij zijn door Jezus heilige mensen
geworden en door Hem toebereid om heilige dienst te doen,
omdat Hij ons heeft gedoopt met de Heilige Geest Gods: de
kostelijke Olie uit het Heiligdom van JHWH. Doordat de
heerlijkheid van Christus op ons aanwezig is, zijn wij door
Hem heilig geworden. Het oordeel komt tot stand, doordat
JHWH ieder mens kan heiligen die in Zijn Zoon Jezus
gelooft en Hem liefheeft.
De plaats waar Salomo de Tempel voor de Naam van
JHWH bouwde, werd ooit door zijn vader David gekocht
van de Jebusiet Arauna. Die had op deze plek een dorsvloer.
Voor degenen onder ons die iets van het boerenbedrijf
afweten, op de dorsvloer wordt het kaf van het koren
gescheiden. Dit is precies wat er door Christus gebeurt;
zonden worden vergeven en onreinheid wordt afgewassen,
zieken worden genezen en boze geesten worden
uitgeworpen. Met Christus is het heilige der heiligen van
God bij de mensen aanwezig, om hen te herstellen en te
heiligen. Het oordeel begint dan ook bij het huisgezin Gods.
Zoals de priesters met olie werden gezalfd en daardoor
heilig werden, zo wordt de mens die in dienst van de
gerechtigheid de Heilige Geest ontvangt, zelf ook heilig.
Geheiligd door de Geest van God wordt hem zo het oordeel
gegeven, want door Christus worden de werken des duivels
verbroken.
De prediking van het Evangelie van Jezus, dus het reinigen
van zonde en de tegenwoordigheid van God in de heiligen,
zal er de reden van zijn geweest dat de eerste leden van
Christus ernstig werden vervolgd. Vooruitziend op hoe de
heilige leden van Zijn Lichaam door de boosaardige wereld
zouden worden bespot en gehaat, sprak de Heer Jezus: ‘Het
is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en
voor de slaaf als zijn heer.’ (Matt.10:25) Zondaren
bemerken al snel dat zij een heilig mens niet kunnen
betrekken in hun slechte wandel. De mens in Christus heeft
alle zonde afgelegd, hij is deel van het Heiligdom en JHWH
is in hem aanwezig, om net als Jezus de heidenen het
oordeel te verkondigen. ‘Dit is het oordeel, dat het licht in
de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren
boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en
gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag
komen’ (Joh.3:19,20) Doch de zondaar die tot erkentenis
komt dat Jezus Heilig is en Hem aanbidt, diens zonden
worden vergeven en deze mens wordt door de Zoon van
God gered. ‘Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de
wereld door Hem behouden worde.’
Het is Gods eeuwige voornemen geweest dat de mens heilig
zou zijn, dus verlost van en bestand tegen de boze. Reeds
tot Kaďn sprak God dat hij over de zonde moest heersen,
doch Kaďn heiligde zich niet maar stelde zich in dienst van
de zonde en vermoorde zijn onschuldige broer Abel.
Ter heiliging ook gaf God Mozes de tien geboden, en liet
Hij hem later een Tabernakel bouwen waarin Hij Zijn volk
nabij kon zijn. Heiliging is voor de geliefde mens de eerste
voorwaarde om in de nabijheid van JHWH te kunnen zijn.
God de Vader begeert de mens met jaloersheid, en zodra
iemand het verlangen krijgt tot Hem te naderen om door
Hem geheiligd te worden, dan is Hij een beloner voor wie
Hem ernstig zoekt. (Jac.4:5) Om deze reden gaf Hij het
oude bondsvolk het gebod: ‘Want Ik ben JHWH, uw God;
heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig’ (Lev.11:44)
Door JHWH te aanbidden en boven alles lief te hebben,
verlangt men naar de doop in de Heilige Geest. Door de
doop met Gods Geest plaatst Jezus ons in Zijn oneindige
wijsheid op een niveau, waar we langs andere weg
onmogelijk kunnen komen. Het koninklijke gebod ‘Gij zult
de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel uw verstand’ is geen
pressiemiddel, maar uit liefde om ons in Zijn heerlijkheid te
verheffen, gaf JHWH ons dit gebod. God aanbidden en
boven alles liefhebben is dus in .ns belang. Het is een
groots en heerlijk liefdesgebod, waarmee Hij ons in de
gelegenheid stelt in Zijn nabijheid te verkeren. Wie in
Christus God aanroept en aanbidt, wordt door Hem
geheiligd en kan in geloof alles van God te ontvangen. De
Vader zoekt zulke aanbidders. (Joh.4:23)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *