De Tempel van Jezus

De Tempel van Jezus
‘Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader.
Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga
nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken’
(Joh.14:2) Met deze woorden geeft Jezus aan een start te
maken met de bouw van het schitterende en kostbare Huis
voor de Naam van JHWH. Dit Huis met al haar schatten en
kostbaarheden, vanwege de heerlijkheid van de in haar
gebrachte volheid aan heilige mensen, is de Tempel van
JHWH in het Koninkrijk der hemelen, ditmaal dus ‘niet met
handen gemaakt’. (Hand.17:24) Ingepast als levende
bouwstenen van Christus, geeft Jezus ieder mens die Hij
met de Heilige Geest kan dopen een hemelse plaats in de
Tempel van JHWH. Met de Samaritaanse vrouw had Jezus
het er reeds over, dat de geestelijk wedergeboren mensen de
Vader waarachtig zullen aanbidden. ‘Geloof Mij, vrouw, de
ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de
Vader zult aanbidden.. ..maar de ure komt en is nu, dat de
waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest
en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God
is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest
en in waarheid.’ (Joh.4:21-24)
Jezus Zelf was de éérste bouwsteen van Gods Huis, de
voornaamste, daarom ook de hoeksteen genoemd. Van dit
huis Gods sprak onze Heer: ‘Breekt deze tempel af en
binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.’ De
ongelovige Joodse leiders bespotten Hem hierom, omdat zij
niet wilden geloven dat JHWH in Jezus Christus Zijn
woning heeft.

Voor hen telde slechts hetgeen zij zagen, de imposante oude
Tempel met zijn enorme stenen, die door Nehemia was
herbouwd. Jezus echter gebruikt voor de Tempelbouw geen
natuurlijke maar levende stenen, mensen die Zijn Evangelie
hebben gehoord en zich alle beloften daarvan hebben
toegeëigend, inclusief het ontvangen van de Heilige Geest.
De woorden van Salomo ‘hetgeen Gij met uw mond hadt
gesproken, met uw hand hebt volbracht’, worden omdat
Jezus doopt met de Heilige Geest, volledig vervuld.
De ‘hand’ vertegenwoordigt ook hier de Kracht van de
Heilige Geest, net zoals dat het geval was toen Jezus bij
Zijn sterven sprak: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn
geest.’ Op dat moment scheurde het voorhangsel in de
Tempel. Wel een heel duidelijke bevestiging van God om
aan te tonen, dat voor hen die waarachtig in Hem geloven
de oude tempeldienst met haar talloze dierenoffers
voorgoed heeft afgedaan! Door koning Salomo gesproken:
‘Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel,
zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten, hoeveel te
min dit huis dat ik gebouwd heb.’, worden met het Huis dat
Jezus bouwt werkelijkheid, want door Hem zijn wij
geworden een woonstede Gods in de Geest. (Ef.2:22) Door
de doop in Christus, woont de heerlijkheid van JHWH op
aarde in hen die van Christus zijn. Paulus schrijft ‘Zijn huis
zijn wij’ (Hebr.3:6) Wederom was er een Koning uit het
geslacht van David voortgekomen die een Tempel voor de
Naam van JHWH ging bouwen, de telg door wie
uiteindelijk al de beloften Gods in vervulling zouden gaan.
(2Kor.1:20)
Toen ten tijde van koning Sedekia de oversten der priesters
en het volk ontrouw aan de inzettingen Gods werden en aan
de gruwelen der heidense volken meededen, deden zij wat
kwaad was in de ogen van JHWH God en maakten zij Zijn
huis onrein. Ook wilden zij niet luisteren naar de profeten,
die God tot hen stuurde om hen hierover te vermanen.
Om die reden werden zij door de Heilige God prijsgegeven,
werd hun Tempel door de Chaldeeën verbrand, de muren
van Jeruzalem afgebroken en alle kostbaarheden vernietigd.
Het Huis dat Salomo voor de Naam van JHWH had
gebouwd ‘om daar eeuwig te wonen’, werd vanwege de
ontrouw, de goddeloosheid en de onreinheid der Joden
verbrand en in puin gelegd. Salomo bouwde in zijn
wijsheid met natuurlijke bouwmaterialen een grote en
schitterende Tempel, maar ook die bleek tijdelijk te zijn. De
voorzegging aan koning David gedaan, ‘gij evenwel zult
het huis niet bouwen, maar de zoon die uit uw lendenen zal
voortkomen, die zal het huis voor mijn naam bouwen.’,
werd in tijdelijke zin door Salomo tot stand gebracht, maar
voor de eeuwigheid werden deze woorden door zijn
nakomeling Jezus vervuld.
Net als de Tabernakel was ook de oude Tempel van Salomo,
ooit een afspiegeling en een parabel van het bouwwerk dat
Christus is voor JHWH God. Jezus bouwt voor Zijn God en
Vader een Huis van heilige mensen, waardoor Gods woning
voor eeuwig kan blijven bestaan. Het Koningschap van
Jezus Christus geldt daarom vanaf Zijn kroning tot in
eeuwigheid, in Hem heeft JHWH een altijddurende
welbehaaglijke woning. Om die reden kon Jezus zeggen:
‘meer dan Salomo is hier’. (Matt.12:42)
Door de doop in de Heilige Geest zijn wij eigendom van
Jezus Christus geworden en aan Zijn heilig Lichaam, de
gemeenschap der heiligen toegevoegd. Door de doop met
de Heilige Geest kunnen wij onze heilige plaats innemen in
het huis van JHWH. Jezus Christus maakt van ieder mens
die in Hem gelooft een heilig mens, die de Naam van
JHWH kan dragen.
Het Evangelie van Jezus reinigde allereerst de apostelen,
vervolgens de zeer velen die door hun prediking tot het
geloof in Jezus kwamen, en uiteindelijk zijn ook wij door
Jezus’ Evangelie gereinigd en geheiligd.
De gemeente is daar waar de heiligen elkaar ontmoeten en
aan haar leden wordt het oordeel van JHWH gegeven, om
alle onreinheid weg te doen. (Opb.20:4) Het kenmerk van
mensen die de Naam van JHWH dragen is, dat wanneer zij
elkaar ontmoeten of samenkomen, de liefde van God
temidden van hen herkenbaar is. Met de liefde waarmee
Jezus hen heeft liefgehad hebben zij elkaar lief, dat wil
zeggen dat zij hun leven voor elkaar inzetten. Zij zoeken
niet hun eigen belang, maar dat van de ander. Zij bidden tot
Jezus dat Hij verlossing en herstel aan hun broeder of zuster
geven zal. Het gebed van deze rechtvaardigen vermag net
als Jezus’ gebeden, heel veel. Het gaat bij de heiligen van
Jezus net als bij hun Heer, van wie Marta sprak: ‘Ook nu
weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert.’
(Joh.11:22) Dit is gelijktijdig een getuigenis voor
ongelovigen, dat de waarachtige God en Vader, JHWH vol
van liefde en reinheid in hun midden is. Jezus sprak: ‘Waar
twee of meer in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun
midden.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *