De Naam van JHWH

De Naam van JHWH
Met de doop in de Heilige Geest, komen wij de
gemeenschap van heiligen binnen. Gods Huis de gemeente,
is daar waar leden van Christus elkaar ontmoeten en zij de
liefde van Jezus praktiseren. De Geest van Christus stelt de
mens die JHWH aanbidt in staat om zijn nieuwe leven
heilig, dus onaantastbaar voor demonen te houden. Met het
ontvangen van dit kostbare vermogen van Gods Geest, is de
gelovige geheiligd en behoort hij tot het heilige volk van
God. ‘Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de
wortel heilig, dan ook de takken.’
Door de Heilige Geest zijn de Vader en de Zoon temidden
van de heiligen, daar is JHWH tegenwoordig en wordt Hij
door hen aanbeden. De Leidsman van onze behoudenis
Jezus Christus de Heilige Gods, kwam van de Vader om
ook ons tot heiligdom te maken, zodat wij met Hem in
Gods Huis aanwezig zijn. ‘Want Hij, die heiligt, en zij, die
geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij
Zich niet hen broeders te noemen, en Hij zegt: Uw naam zal
ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der
gemeente zal ik U lofzingen’. (Hebr.2:11,12)
Vanwege Christus Lichaam bevindt het Heiligdom van God
zich tussen de mensen, dit eeuwige verblijf van de Vader
wordt door Jezus opgebouwd uit geheiligde mensen en door
Hem in schitterende heerlijkheid voltooid. De liefde van
God functioneert in de heiligen en door hen kan JHWH de
boze oordelen; worden zonden vergeven en zieke mensen
ontvangen genezing. Heilige personen spreken de woorden
van God, zoals de apostel schreef: ‘Spreekt iemand, laten
het woorden zijn als van God.. opdat in alles God
verheerlijkt worde door Jezus Christus’ (1Petr.4:11)
Jezus had gezegd: ‘Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die
zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze
toegerekend.’ (Joh.20:23) Met dit grote vergevingswerk,
om de genade van Jezus uit te delen, begonnen de apostelen
te Jeruzalem. Toen de lokale bevolking der stad hun keuze
had gemaakt, werd dit Evangelie van Jezus ook over de rest
van de het Midden Oosten verspreid en vervolgens over Alle
delen van de wereld. Na Pinksteren kwamen door de
eeuwen heen en van over de hele wereld mensen tot geloof
in Jezus Christus, werden zij geheiligd door Zijn Naam en
lieten zich dopen om de Kracht van God te ontvangen.
Halleluja! Jezus bad om Zijn apostelen te behouden en Hij
heeft ook persoonlijk voor ons gebeden, wij die door
overlevering Zijn Evangelie hebben gehoord en tot geloof
in Hem zijn komen. (Joh.17:20)
Wat een wijsheid en wat een visie van de Vader om Zijn
Naam ter beschikking te stellen, waardoor heilige gelovigen
in Zijn tegenwoordigheid kunnen verkeren. Geen
beeltenissen of religieuze voorwerpen, maar enkel langs de
weg van het geloof kan men tot JHWH naderen en op Zijn
Kracht rekenen. Dit zal er wel de reden van zijn geweest
dat de onwilligen uit het oude bondsvolk JHWH de rug
toekeerden en de afgoden met hun gesneden beelden
achterna liepen, omdat zij ongelovig en ongeduldig waren
en slechts accepteerden wat zij met hun natuurlijke ogen
zagen. Je ziet JHWH niet met natuurlijke ogen, maar door
geloof in Jezus Christus is Hij nabij. De Heer Jezus sprak:
‘Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die
niet gezien hebben en toch geloven.’ (Joh.20:29)
De strijd voor de gelovigen bestaat erin dat zij hun geloof
dienen te bewaren, dat de heiligen door de doop in de
Heilige Geest op de aanwezigheid en de providentie van
JHWH kunnen rekenen, ongeacht de omstandigheden die
de boze kan veroorzaken.
Wie deel neemt aan deze goede strijd en zijn geloof in de
Heilige God bewaart, zal de volle rijkdom van Zijn genade
in ontvangst mogen nemen. Ook nu nog, in deze eindfase
waar wij deel van uitmaken, roept God van over de hele
wereld Zijn zonen en dochters op, zich met Zijn Kracht aan
te doen:
‘Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet
terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het
einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, en
die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb,
die Ik ook gemaakt heb.’ (Jes.43:6,7)
Uit elk volk, uit elke tong en uit elke natie staan mensen op
die vanwege hun geloof in Jezus gedoopt worden met de
Heilige Geest en daarmee deel worden van Christus. Door
deze heiligende doop kan de Heer Jezus mensen uit alle
landen aan het Huis van Zijn Vader toevoegen, en hen Zijn
Naam geven.
‘Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel
mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op
hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad
mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel
nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.’
(Opb.3:12)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *