De naam van God: JHWH

De naam van God: JHWH
Grieks was in het begin van onze jaartelling de alom
gesproken taal in het midden oosten, te vergelijken met het
huidige Engels dat in onze moderne tijd over de hele wereld
wordt gebruikt. Omdat het Joodse volk in de verstrooiing
was geraakt en voor velen van hen ook het Grieks de
voertaal was geworden, werd de Hebreeuwse Tenach (het
Oude Testament) enkele eeuwen v..r onze jaartelling door
70 (of 72) geleerden in het Grieks vertaald. Deze Griekse
vertaling wordt de Septuagint genoemd en behoort samen
met de Samaritaanse Thora tot de oudste versies van de
Schrift. Vanwege het toenmalig algemeen gebruik van de
Griekse taal werden ook de boeken en de brieven van het
Nieuwe Testament voor het eerst in het Grieks
neergeschreven, waarmee de Griekse versie dus de basis
vormt voor .lle latere vertalingen van het Nieuwe
Testament. In de Griekse taal heten de letters waarmee de
naam van God ‘JHWH’ wordt aangeduid het
‘tetragrammaton’, wat Grieks is voor ‘vier letters’. De
naam van de Allerhoogste ‘JHWH’ werd echter door de
Joodse lezer nooit uitgesproken (behalve door de hoge
priester) omdat hij bang was dat hij op enigerlei wijze de
naam van zijn God verkeerd zou uitspreken ofwel ijdel zou
gebruiken. Om dit te voorkomen werden er door de oude
Joden diverse titels aan de naam van God toegevoegd, zoals
bijvoorbeeld Adonai (Heer) of Elohim (God). Door een
combinatie te maken van de letters in JHWH en de klinkers
uit Elohim en Adonai, is overigens de naam “Jehowah”
samengesteld. De oude Godsnaam Jehowah (Jehova) wordt
tegenwoordig nog gebruikt door het gelijknamige
kerkgenootschap, doch was in de 6e eeuw in Nederland en
Duitsland reeds v..r de oprichting van deze stroming in
gebruik. De letters uit de oude Hebreeuwse taal waarmee de
naam van God wordt aangeduid, houden waarschijnlijk
verband met een oud Hebreeuws werkwoord ‘zijn’ (HWH).
De betekenis is dan ‘hij is’ of ‘hij zal zijn’ (derde persoon
mannelijk enkelvoud, onvoltooide tijd). JHWH kan tevens
verbuiging zijn van de causatieve vorm van HWH,
‘Hi•WaH’ (vormen, veroorzaken te zijn), de naam betekent
dan ‘hij veroorzaakt / zal veroorzaken te zijn’. De
samengevoegde betekenis van de naam van JHWH God is
dan:
‘Hij is’ en ‘Hij veroorzaakt te zijn’.
De conclusie is duidelijk: JHWH is de eeuwige God en Hij
heeft Jezus Christus gevormd en daarmee veroorzaakt dat
Hij God is. Door Jahweh is ‘alles geworden dat geworden
is, en zonder Jahweh is geen ding geworden.’ De Schepper
heeft alles geformeerd door middel van Zijn Woord. Het
Woord ging van De Allerhoogst uit en volbracht waartoe
Hij het zond. De tijd die het Woord nodig heeft om het
gesprokene ten uitvoer te brengen, wordt een
scheppingsperiode of eoon genoemd. Deze perioden noemt
de Bijbel ook wel ‘dagen’, maar kunnen door ons niet in
tijd gemeten of berekend worden, omdat voor Hem één dag
en duizend jaren gelijk zijn. (2Petr.3:8) Ook de
herscheppingperiode waarin wij ons nu bevinden, kan
worden aangeduid als ‘een dag’. Dit is de periode waarin
onze Heer de zondige mens vergeeft en herstelt, vernieuwt
en heelt en hem omhoog tilt uit zijn uitzichtloze situatie.
Vervolgens wordt hij door Christus gevormd en opgevoed
tot volmaaktheid, waardoor hij of zij volledig kan
beantwoorden aan de goede levenswandel die God reeds bij
de eerste schepping voor ogen stond. Omdat in deze tijd en
in de aansluitende periode van voleinding, de Geest van
Christus zo actief is met het bijeen verzamelen en volmaken
van hen die God geloven, wordt dit tijdperk ook wel de
‘dag des Heren genoemd’.
Ook hier weer gebeurt dit door middel van Zijn krachtig
Woord: ‘Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u
gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.’ (Joh.15:3)
Met het in de wereld brengen van Jezus zegt God dus
eigenlijk “herstel!” tot Zijn schepping en worden vanaf dat
moment alle dingen door Hem weder opgericht. De
levenskracht die er in het Woord der waarheid Christus
aanwezig is, herstelt van alle ziekte en gebondenheid. Het is
dus zaak dat wij om herstel te vinden ons wenden tot Jezus
en Zijn Woord bewaren. Deze Kracht van God en Zijn
Herstel, staan tot elkaar als Spreker en Woord. Waar de
Almachtige spreekt, komt Zijn Woord om het te volvoeren.
We hebben hier te maken met een metonymia: JHWH en
Jezus zijn één en worden door elkaar gebruikt. Zij willen
allebei hetzelfde, zijn niet te scheiden en zijn wezensgelijk
aan elkaar.
Eenmaal uitgesproken leidt het Woord een eigen bestaan.
Dit is trouwens bij alle woorden het geval, denk
bijvoorbeeld aan het gedachtegoed van politici of
wetenschappers. Met de woorden die Einstein in de vorige
eeuw op papier zette, wordt nog dagelijks gewerkt. Leest
men E=MC2 dan wordt dit direct met hem in verband
gebracht, terwijl deze geleerde zelf reeds lange tijd is
gestorven.
Wat de goede God betreft, Hij is één met Zijn Woord. Als
Hij zegt: ‘Er zij licht’, dan verdrijft Zijn Woord de
duisternis, waardoor Het Licht doorbreekt. De duisternis
kan het Licht immers niet grijpen of weerstaan. Johannes
heeft dat in zijn evangelie op ultieme manier onder
woorden gebracht: ‘In den beginne was het Woord en het
Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den
beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden
en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In
het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;
en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet gegrepen.’ (Joh.1:1-5)
Wat dunkt u nu wanneer Jezus zegt: ‘Uw zonden zijn u
vergeven’, bestaan ze dan nog of bent u ze kwijt?
De woorden die u nu leest zijn van toepassing op alle
mensen die gezondigd hebben, dus ook op u en op mij.
Doordat de Heer Jezus zegt ‘uw zonden zijn u vergeven’,
schijnt het Licht in de duisternis van ons bestaan. Indien wij
Zijn woorden geloven, moet onze ongerechtigheid en
slechtheid verdwijnen en worden wij een geheel nieuwe
schepping. Wij worden nieuwe mensen, volkomen
rechtvaardig omdat Jezus dat zegt. Gelooft u wat Jezus
zegt?
Hij stierf immers voor de zonden voor .lle mensen,
waardoor ook allen die dit geloven zeker mogen weten dat
zij voor God volstrekt rechtvaardigen zijn. God heeft
daarmee onze rechtvaardigheid veroorzaakt door die Zelf te
zijn, Hij doet Zijn Naam hiermee eer aan.
Als immers Jezus onze rechtvaardigheid niet heeft kunnen
bewerken wie zou dat dan wel kunnen? Wat voor ons leven
nodig was om te doen, heeft Hij gedaan en dat is
voldoende. Kunt u zich een blijere boodschap indenken?
Dit is een zienswijze waardoor je als mens wordt opgetild
in Gods nabijheid! Stel je eens voor je bent een goed en
rechtvaardig mens omdat God het zegt. Je mag voortaan
vrijmoedig tot Hem bidden om het goede te ontvangen en je
zult het krijgen. ‘Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in
u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.’
(Joh.15:7) De moeilijkheid van je oude situatie was dat je
door te zondigen een slecht geweten had, waardoor jouw
toegang tot God was verspert. Hierdoor was onze toestand
uitzichtloos en als niet de Heer Jezus gekomen was zouden
wij allemaal in onze zonden zijn gestorven, want zelf waren
wij niet in staat om ons te rechtvaardigen op welke manier
dan ook. Evangelie betekent ‘blijde boodschap’, het enige
dat wij moeten doen is dit heilsfeit in geloof aannemen, het
bewaren en het nimmer meer laten afpakken.
(onze oude situatie:)
‘maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen
tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht
voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.’ (Jes.59:2)
(onze nieuwe situatie:)
‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met
God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de
toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij
staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.’
(Rom.5:1,2)
Door wat Jezus Christus voor alle mensen van alle tijden
heeft gedaan, door zijn eigen leven te ruilen voor dat van al
die mensen, kan de ganse schepping worden hersteld. Een
ieder die deze blijde boodschap ontdekt en Jezus gelooft,
heeft deel aan dit glorieuze herstel. Doch wie Hem niet
gelooft kan op geen enkele andere manier deel krijgen aan
waarachtig herstel en leven in overvloed. Immers, ‘Wie de
Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet
heeft, heeft het leven niet.’ (1Joh. 5:12) Heil en herstel is
tevens de betekenis van de naam Jezus. Jezus komt van het
Hebreeuwse ‘Jeshua’ of ‘Jesjoea’, hetgeen betekent
‘Jahweh is redding’.
Hij is de Reddende, de God die er opuit gaat om het
verlorene te redden en het geknakte weer op te richten.
(Matt.12:20) Omdat Jezus dit doet en omdat Zijn liefde ons
éérst heeft gezocht voordat wij Hem zochten, daarom is Hij
zoals dat staat in Sefanja 3:17 ‘Jahweh, uw God, is in uw
midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met
vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal
over u juichen met gejubel.’ Hij is een “God-Held” want
Hij brengt ook daadwerkelijk tot stand wat Hij volgens Zijn
Naam Zelf heeft veroorzaakt om het daarna te vormen en
tot voleinding te brengen.
Door de wedergeboorte ontvangen wij de Heilige Geest, en
het wonen van God bij een mens maakt deze mens tot
‘Christus’, dus hij die met Gods Geest is gezalfd en
toegerust. ‘De Christus’ begon bij Jezus, de Eerste op wie
de Geest van God kwam en op Hem bleef en daarna werden
Zijn volgelingen aan Hem toegevoegd, als het lichaam dat
bij het Hoofd behoort. Jezus heeft zelfs voor .ns gebeden,
wij die door overlevering van het woord tot erkentenis en
geloof in Hem zijn gekomen. (Joh.17:20).
Op deze wijze is Christus én aanwezig in het vlees én
voorts (in latere generaties) komende in het vlees, door
steeds nieuwe gelovigen en volgelingen te dopen in de
Heilige Geest. Het woord ‘parousia’ in Paulus’ brief
betekent in de eerste plaats ‘aanwezig zijn’ maar tevens
‘komende’. (2Tess.1:10)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *