Bemoediging

Jezus is Heer! De Duivel is verslagen! Wij hebben te maken met een verslagen vijand!

Wij zijn uit deze wereld overgeplaatst in het Koningkrijk van God. Wij zijn geboren in deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld. Door ons verleden slepen wij een hoop ballast mee. De Heer zegt: “Bemoedigt elkaar“.

God wil dat je bemoedigd wordt onder elkaar. Een van de krachtigste bedieningen is dat. Want wij zijn allemaal op een of andere manier besmet geraakt door deze wereld.
Bijvoorbeeld: In de wereld moet je presteren en in Gods Koningkrijk mag een ieder zijn plaats vinden. In de wereld worden mensen gekleineerd. Mensen zijn daar dan slachtoffer van. Als je in Jezus bent, ben je een nieuwe schepping, dan ben je geplaatst in een nieuw Koningkrijk apart gezet met andere regels en andere wetten.

1Cor.14:3
Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.

Als God gaat spreken, en dat kan Hij doen door ons allemaal. God zegt: “Spreek tot elkaar stichtend, altijd opbouwend, vermanend in de liefde“.
Je mag elkaar wijzen op dingen die men zich eigen moet maken.En dat moet je op een speciale manier doen. Kijk naar Paulus; die deed het onder tranen. Wij vanuit de wereld, doen het vaak vanuit een punt van“ik weet het veel beter en ik ga jou eens vertellen hoe het moet“. Dat hebben wij ons eigen gemaakt. Dat is lastig om af te leggen. Er zijn manieren om mensen te benaderen dat zij het wel zien zitten. Dat wordt bedoeld met bemoedigen.
Je moet die ander opbeuren. Je moet weg groeien uit die besmette wereld. Er moet een sfeer van vertrouwen en liefde onder elkaar zijn.

Hoe ziet de wereld dat? De (atmos)sfeer van de wereld waar we uit moeten breken en ook daarin moeten we elkaar bemoedigen. 1Cor.1:26-30: Ziet slechts,broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: niet vele wijzen naar vlees, niet vele invloedrijk, niet vele aanzienlijken,. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat wat niets, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit Hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: WIE ROEMT, ROEME IN DE HERE.

Je bent uit de wereld geroepen door God! Je bent een Koningskind! Je bent een kind van de Allerhoogste!Je bent mede erfgenaam geworden van alle dingen die Jezus Christus aan het kruis bewerkt heeft! Hierin mogen wij elkaar aanvuren en bemoedigen. God wil je inzetten in Zijn Koningkrijk. God heeft grote plannen met je! Als je opstaat uit de dagelijkse beslommeringen en de sfeer waarin je verkeert, dan kan God grote dingen door jou heen doen. Dit is te onderbouwen aan Richteren11

Het verhaal van de Gileadiet, Jefta, had ook nu in deze tijd kunnen plaatsvinden. Jefta was een dappere held, maar hij was de zoon van een hoer. Jefta werd verstoten door zijn broers. Zij wilden hun erfenis niet met hem delen, omdat hij de zoon van een andere vrouw was. Jefta vluchte naar het land Tob, een plaats waar lichtzinninge mannen zich verzamelden.

Hoeveel mensen in deze tijd worden door hun eigen familie verstoten? Mensen die tekort gedaan zijn door mensen om zich heen.

jefta vormt met de lichtzinninge mannen om zich heen een bende, maar op één moment grijpt God hem.God kiest Jefta om het volk van Israel te bevrijden.

Onder ons zijn er ook mensen die door de wereld verstoten zijn, maar God heeft een plan ook voor deze mensen. God wil hen ook gebruiken in Zijn Koningkrijk. We zitten altijd maar te denken van “Ja maar ik ben…“Zo sleep jij je eigen geschiedenis mee en God wil dat je daardoor heen breekt. God wil dat je dat inziet!God wil dat je inziet dat je in Zijn Koningkrijk geplaatst bent. Weet je dat voordat je ter wereld kwam, God reeds een plan met je leven had?

Wij moeten ons uitstrekken omdat te pakken.
Heel veel mensen voelen zich afgewezen. Mensen zijn zo beschadigd, kapot gemaakt, in de steek gelaten, aan de kant gezet door gelovigen omdat zij vonden dat hij of zij niet oprecht kon zijn ja er werdt negatief over je gesproken, achter je rug. Dit kleurt je, dit is een ramp in je leven.
Wij hebben gelukkig een Hemelse Vader die ons nooit in de steek laat. Want ook al vergeet een moeder haar zuigeling,God niet. God wil je bemoedigen. De sfeer van afwijzing en jezelf tekort doen. De sfeer van te zeggen“Ik kan dat niet, want ik heb zoveel om mee te slepen. God wil hier doorheen breken. God wil dat u beseft dat je op mag staan.
Er zijn ook slijpstenen in de gemeente en soms ontmoedigt dat, maar er moeten ook mensen in de gemeente zijn die bemoedigen. De wereld doet dat niet zo snel, daarom moet er iemand in een gemeente zijn die dat doet. God wil dat wij blijmoedig zijn.
De mens ziet wat voor ogen is. Kijk naar het verhaal van David. David was eigenlijk de laatste die voor ogen kwam. Al zijn machtige broers die in het leger waren, werden het eerst aangewezen, maar God zei: “Nee! Die wil ik niet“God zei: “Ik wil die ene ja die daar achter in, die stil zit.“
God roept vandaag ook mensen van wie jij het niet verwacht! God wil zich bemoeien ook met jouw leven. Hij wil je grote en machtige dingen doen zien. God wil je aanraken. Hij wil je zalven. En dit geldt ook voor de jeugd onder ons.

1Sam.22:1,2
David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem. Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was en hij werd hun aanvoerder. Zij bleven bij hem ongeveer 400 man.

De sociaal zwakkeren in de samenleving tegenover een geweldig, machtig leger van Saul. Deze door het volk afgewezen mensen worden door God uitverkoren om geweldige overwinningen te behalen voor Zijn Koningkrijk. Mensen die door de samenleving uigespuugd zijn, worden door God uitverkoren! Dit gebeurd ook nu. God wil ook jou gebruiken voor Zijn plan. God wil door jou grote dingen doen. De Here Jezus herstelt ook al wijs jij jezelf af.

Nog zo`n verhaal kun je lezen in Richteren6 over Gideon.
Vers12, 13 De Engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem: De Here is met u, gij dappere held. Maar Gideon zeide tot hem: Och mijn Heer, indien de Here met ons is, waarom is dit alles ons overkomen? Waar zijn dan al die wonderen waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zieden: Heeft de Here ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Here ons verstoten en ons prijs gegeven aan de greep van Midjan.

Het eerste dat God zegt in uw leven is:IK BEN MET U! MIJN DAPPERE HELD!

Gideon, gij dappere held! Als God in je leven komt, dan ziet Hij het allerbeste in je. Gideon zelf was heel onzeker op dat moment en zeker geen held. Gideon klaagt en wijst naar de omstandigheden. Hij sleept zijn geschiedenis mee.

Er zijn dingen in ons leven, waar we mee moeten afrekenen. Wij moeten leren inzien dat Jezus regeert. In Richteren6:14 zegt God:Ga! Ik zend u immers! Gideon zegt: Ik ben de geringste, ik ben de jongste.

Vers15 Och Here, waarmee zal ik Israel verlossen? Zie mijn geslacht is het geringste in Mannase en ik ben de jongste van de familie.

Vers16 En de Here zeide tot hem: IK BEN MET U,DAAROM ZULT GIJ MIDJAN VERSLAAN ALS WAS HET EEN MAN.

Dit is wat velen van ons met zich meeslepen. Wie ben ik? Wat heeft mijn familie te betekenen? Wat heb ik te beteken in de maatschappij?Terwijl God zegt:JOU HEB IK UITGEKOZEN,GIJ DAPPERE, GROTE HELD(IN)!
Zo nadert God tot ons. God laat ons Zijn bemoedigende kracht zien. Hij laat zien IK STA ACHTER JE.
Wat God uitspreekt dat gebeurd. Er is geen kracht of macht ter wereld die dat kan voorkomen. Wat de Here spreekt zal gebeuren. Als God zegt. dat Hij je wil inzetten, dan is er geen kracht die dat tegenhoudt.

Gij dappere held! God ziet het resultaat en wij zien steeds de problemen. Weet! Wij zijn vrij verklaard. God heeft jou uitgekozen. God wil dat we uit onze beperktheid opstaan. God heeft je ingezet in Zijn plan. Omdat er een wereld in nood is. De wereld kijkt uit naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Zij zijn de hoop van de wereld. God heeft ons getrokken in Zijn licht. Wij hebben een Koningkrijk en een Heer die overwinnaar is. Jezus! Hij is aan het kruis gestorven, om ons nieuw leven te geven, eeuwig leven! Hij heeft jouw leven in Zijn hand genomen. Hij wil je op een machtige manier gebruiken. Lat de wereld zien wie God is.GETUIG VAN HEM!

1Peterus2:9,10 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koningklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht: u, eensn iet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen!

Blijf op God vertrouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *