Romeinen 8:31-39 De zekerheid des geloofs

Romeinen 8:31-39 De zekerheid des geloofs

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, nog krachten, nog hoogte noch diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, wel is in Christus Jezus, onze Here.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *